Betingelser

Keyholes betingelser for garanti

1. Udstedelse af garanti

Garanti udstedes af Nordic Guarantee, der er Keyholes finansielle partner. Garanti kan udstedes af Nordic Guarantee, når Lejer har oprettet sig i Keyholes system, og Lejer har anmodet om, at der stilles garanti overfor Udlejer til sikkerhed for Lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning i henhold til lejelovens § 34.

2. Præmie, gebyr m.v.

I forbindelse med udstedelse af garanti opkræver Keyhole et oprettelsesgebyr. Størrelsen på gebyret oplyses i forbindelse med Lejers anmodning til Keyhole om at stille garanti.

Når garanti er udstedt, betaler Lejer en månedlig præmie. Præmien betales forud. Størrelsen på præmien oplyses i forbindelse med Lejers anmodning til Keyhole om at stille garanti.

Præmien betales indtil lejemålet er endeligt ophørt, og alle økonomiske mellemværende mellem Lejer og Udlejer er tilendebragt, medmindre der inden da er trukket på garantien. Såfremt der er trukket på garantien ved lejemålets ophør, fortsætter betaling af præmie til forholdet, der medførte trækket på garantien er endeligt afklaret, og eventuelt udbetalte beløb til Udlejer er tilbagebetalt af Lejer til Keyhole/Nordic Guarantee. Lejer er forpligtet til at tilmelde betalingen automatisk betaling via Keyholes løsning.

Udlejer er i visse situationer i henhold til bestemmelserne i lejeloven berettiget til at opkræve yderligere depositum. I sådanne tilfælde vil Keyhole/Nordic Guarantee overfor Udlejer være forpligtet til at hæve garantisummen. Såfremt garantisummen hæves, vil det medføre en stigning i den månedlige præmie, som Lejer skal betale. Præmiestigningen vil procentuelt modsvare stigningen i garantisummen.

Keyhole kan regulere/forhøje præmien som følge af prisændringer med 3 måneders varsel dog således, at Lejer, såfremt præmiestigningen ikke kan accepteres, kan opsige aftalen. En sådan opsigelse er betinget af, at Lejer foranlediger, at de stillede garantier afløses af kontant indbetaling af depositum/forudbetalt leje til Udlejer.

3. Lejers hæftelse

Lejer hæfter personligt overfor Keyhole/Nordic Guarantee for følgende:

  • Alle forpligtelser, som Keyhole/Nordic Guarantee har påtaget sig i forbindelse med udstedelse af garantien

  • Præmie, gebyrer m.v.

  • Morarenter af ovenstående beløb.

Er garanti udstedt på vegne af flere Lejere, hæfter disse personligt og solidarisk.

4. Morarenter

Såfremt skyldige beløb ikke betales rettidigt, pålægges de skyldige beløb morarente i henhold til rentelovens bestemmelser.

5. Lejers misligholdelse

Lejers manglende betaling af gebyr og præmie udgør misligholdelse overfor Keyhole/Nordic Guarantee. I tilfælde af lejers manglende betaling, er Keyhole/Nordic Guarantee berettiget til at:

  • Forlange garantisummen betalt af Lejer, til brug for Keyholes/Nordic Guarantees betaling af kontant depositum/forudbetalt leje til Udlejer. Således søger Keyhole/Nordic Guarantee i forbindelse med Lejers misligholdelse hurtigst muligt at bringe garantien til ophør ved kontant betaling af depositum/forudbetalt leje til Udlejer. 

  • Tillægge ethvert skyldigt beløb renter m.v. i henhold til rentelovens bestemmelser. 

6. Lejers pligter i forbindelse med fraflytning

I forbindelse med fraflytning er Lejer forpligtet overfor Keyhole/Nordic Guarantee til at varetage sine rettigheder overfor Udlejer. Lejer er således forpligtet til at deltage i det syn, som Udlejer indkalder Lejer til i forbindelse med fraflytning.

7. Ændringer

Ændring af nærværende aftale kan foretages af Keyhole som følge af lovgivningsmæssige ændringer. Sådanne ændringer skal varsles tre måneder forinden, såfremt det er muligt.

Øvrige ændringer kan af Keyhole foretages med tre måneders varsel, dog således, at Lejer, såfremt ændringer ikke kan accepteres, kan opsige aftalen. En sådan opsigelse er betinget af, at Lejer foranlediger, at de stillede garantier afløses af kontant indbetaling af depositum/forudbetalt leje til Udlejer.

8. Opsigelse

Keyhole kan opsige nærværende aftale med 36 måneders varsel.

Aftalen bortfalder, såfremt Lejer vælger at indbetale kontant depositum til Udlejer.

9. Tvister/Lovvalg

Alle tvister mellem Lejer og Keyhole/Nordic Guarantee skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.

Var det en hjælp?

Cookie politik

Kontakt